The Mingei

Shoji Hamada, Tomoo Hamada, Yoichiro Kai, Kanjiro Kawai, Sumio Kawakami, Haruko Kayama, Keramikos, Jiro Kinjo, Tatsuaki Kuroda, Bernard Leach, Kengo Matsuda, Kyoshi Matsuda, Yoneshi Matsuda, Shiko Munakata, Norm, Seiichi Otsuka, Keisuke Serizawa, Kenkichi Tomimoto, Shinman Yamada, Yoji Yamada, Soetsu Yanagi, Sori Yanagi
October 9 – November 15, 2020
Curated by Nicolas Trembley
Images courtesy of Taka Ishii, Hong Kong. Photos by Anthony Kar-Long Fan.

Exhibition Images

This page contains 13 images and 0 videos documenting this exhibition. 0 images contain text descriptions.