• Taocheng Wang, Reflection Paper No. 1, 2013. HD video.